DOPRAVA ZDARMA PRI OBJEDNÁVKE NAD 43 euro

Vyhlásenie o ochrane údajov
I. Meno a adresa zodpovednej osoby
Zodpovedné osoby v zmysle základného nariadenia o ochrane údajov a iných národných
zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj ostatných právnych ustanovení
týkajúcich sa ochrany údajov:

Steerlop, s.r.o.
Rybárska 37
949 01 Nitra
IČO: 46980458
DIČ: 2023745273
IČ DPH: SK2023745273

Marek Benko,
+421 911 088 344
info@spiritnutrition.sk

DPO : António Pita

II. Všeobecne k spracovaniu údajov
1. Rozsah spracovania osobných údajov
Spracujeme osobné údaje našich používateliek a užívateľov zásadne iba vtedy, pokiaľ je
to potrebné na prípravu funkčnej webovej stránky, ako aj našich obsahov a výkonov.
Spracovanie osobných údajov našich používateliek a užívateľov sa uskutočňuje
pravidelne iba po súhlase užívateľa, resp. užívateľky. Výnimka platí v takých prípadoch,
v ktorých predchádzajúce vyžiadanie súhlasu zo skutočných dôvodov nie je možné a
spracovanie údajov je dovolené prostredníctvom zákonných predpisov.
2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Pokiaľ pre procesy spracovania osobných údajov vyžiadate súhlas dotknutej osoby, slúži
čl. 6 ods. 1 písm. a základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny
základ.
Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, slúži čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR ako právny základ. To platí aj
pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné na realizáciu predzmluvných opatrení.
Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie právnej povinnosti, ktorá
podlieha nášmu podniku, slúži čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR ako právny základ.
Pre prípad, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
vyžaduje spracovanie osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR slúži ako právny
základ.
Ak je spracovanie potrebné na zachovanie oprávneného záujmu nášho podniku alebo
tretej osoby a záujmy, základné práva a základné slobody neprevažujú vyššie uvedený
záujem, tak čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie.
3. Vymazanie údajov a doba uloženia
Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, hneď ako odpadne účel
uloženia. Uloženie sa okrem toho môže uskutočniť vtedy, keď to bolo plánované
prostredníctvom európskeho alebo národného zákonodarstva v právnych nariadeniach
Únie, zákonoch alebo ostatných predpisoch, ktorým podlieha zodpovedná osoba.
Zablokovanie alebo vymazanie údajov sa uskutoční tiež vtedy, keď uplynie lehota
uloženia, predpísaná uvedenými normami, iba vtedy nie, ak existuje potrebnosť ďalšieho
uloženia údajov pre uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy.

III. Príprava webovej stránky a vytvorenie logfiles
1. Opis a rozsah spracovania údajov
Pri každom vyvolaní našej internetovej stránky zaznamená systém automatizované
údaje a informácie počítačového systému vyvolávajúceho počítača.
Pritom sa zvýraznia nasledovné údaje:
(1) Informácie o type prehliadača a použitej verzii
(2) Operačný systém užívateľa, resp. užívateľky
(3) Internetový servisný správca užívateľa, resp. užívateľky
(4) IP-adresa užívateľa, resp. užívateľky
(5) Dátum a čas prístupu
(6) Webové stránky, z ktorých sa systém užívateľa, resp. užívateľky dostal na našu
internetovú stránku
(7) Webové stránky, ktoré sa vyvolajú zo systému užívateľa, resp. užívateľky cez našu
webovú stránku
Údaje sa taktiež ukladajú do Logfiles nášho systému. Uloženie týchto údajov spolu s
inými osobnými údajmi užívateľa, resp. užívateľky sa neuskutoční.
2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre dočasné uloženie údajov a Logfiles je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
3. Účel spracovania údajov
Dočasné uloženie IP-adresy prostredníctvom systému je potrebné, aby bolo umožnené
vydanie webovej stránky na počítač užívateľa, resp. užívateľky. Na tento účel musí IP-
adresa užívateľa, resp. užívateľky zostať na dobu sedenia uložená.
Ukladanie sa uskutočňuje do Logfiles, aby bolo možné zabezpečiť funkčnosť webovej
stránky. K tomu nám slúžia údaje na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie
bezpečnosti našich informačno-technických systémov. Vyhodnotenie údajov na
marketingové účely sa v tejto súvislosti neuskutočňuje.
V týchto účeloch je tiež náš oprávnený záujem na spracovaní údajov podľa čl. 6 ods. 1
písm. f GDPR.
4. Doba uloženia
Údaje sa vymažú, hneď ako nie sú viac potrebné na dosiahnutie účelu ich získania. V
prípade záznamu údajov na prípravu webovej stránky je tomu tak vtedy, keď je príslušné
sedenie ukončené.
V prípade ukladania údajov do Logfiles je to prípadom najneskôr po 180 dňoch.
5. Možnosť námietky a odstránenia
Záznam údajov na prípravu webovej stránky a na ukladanie údajov do Logfiles je
nevyhnutne potrebný na prevádzku internetovej stránky. Následne zo strany užívateľa,
resp. užívateľky neexistuje žiadna možnosť námietky.

IV. Používanie cookies
a) Opis a rozsah spracovania údajov
Naša webová stránka používa cookies. Pri cookies ide o textové súbory, ktoré sa
ukladajú v internetovom prehliadači, resp. z internetového prehliadača na počítačový
systém užívateľa, resp. užívateľky. Ak užívateľ, resp. užívateľka vyvolá webovú stránku,
tak sa môže na operačnom systéme užívateľa, resp. užívateľky uložiť cookie. Tento
cookie obsahuje charakteristický sled znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu
prehliadača pri novom vyvolaní webovej stránky.
Používame cookies, aby sme našu webovú stránku urobili ľahšie užívateľnou. Niektoré
prvky našej internetovej stránky vyžadujú, aby vyvolávaný prehliadač sa mohol
identifikovať aj po zmene stránky.
Do cookies sa pritom ukladajú a sprostredkujú nasledovné údaje:
(1) hľadanie správanie
Na našej webovej stránke okrem toho používame cookies, ktoré umožňujú analýzu
správania užívateľa, resp. užívateľky pri surfovaní.
Nasledovné údaje sa môžu sprostredkovať týmto spôsobom:
(1) Zadané hľadané pojmy
(2) Častosť vyvolaní stránok
(3) Používanie funkcií webovej stránky
Údaje užívateľa, resp. užívateľky, získané týmto spôsobom sa prostredníctvom
technických opatrení pseudonymizujú. Preto priradenie údajov k vyvolávajúcemu
užívateľovi, resp. užívateľke nie je viac možné. Údaje sa neukladajú spoločne s
ostatnými osobnými údajmi užívateľa, resp. užívateľky.
Pri vyvolaní našej webovej stránky bude užívateľ, resp. užívateľka prostredníctvom
informačného bannera informovaný/á o používaní cookies na analytické účely a
odkázaný/á na toto vyhlásenie o ochrane údajov. V tejto súvislosti sa uskutoční tiež
upozornenie na to, ako sa môže ukladaniu cookies zamedziť prostredníctvom nastavení
v prehliadači.
Pri vyvolaní našej webovej stránky bude užívateľ, resp. užívateľka informovaný/á o
používaní cookies na analytické účely a vyžiada sa súhlas na spracovanie osobných
údajov použitých v tejto súvislosti. V tejto súvislosti sa uskutoční tiež upozornenie na toto
vyhlásenie o ochrane údajov.
b) Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia technicky potrebných
cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia cookies na analytické
účely je pri existencii príslušného súhlasu užívateľa, resp. užívateľky čl. 6 ods. 1 písm. a
GDPR.
c) Účel spracovania údajov
Účelom spracovania technicky potrebných cookies je zjednodušenie používania webovej
stránky pre užívateľa, resp. užívateľku. Niektoré funkcie našej internetovej stránky nie je
možné ponúknuť bez použitia cookies. Pre tieto je potrebné, aby sa prehliadač rozpoznal
aj po zmene stránky.
Cookies potrebujeme pre nasledovné aplikácie:
(1) Zapamätanie vyhľadávaných pojmov
Údaje užívateľa, resp. užívateľky získané prostredníctvom technicky potrebných cookies
sa nepoužívajú na vypracovanie profilov užívateľa, resp. užívateľky.
Používanie analytických cookies sa uskutočňuje na účely zlepšovania kvality našej
webovej stránky a jej obsahov. Prostredníctvom analytických cookies sa dozvieme, ako
sa využíva webová stránka a môžeme tak našu ponuku neustále optimalizovať.
V týchto účeloch je tiež náš oprávnený záujem o spracovanie osobných údajov podľa čl.
6 ods. 1 písm. f GDPR.
d) Doba ukladania, možnosť námietky a odstránenia
Cookies sa ukladajú na počítači užívateľa, resp. užívateľky a z tohto sa sprostredkujú na
našu stránku. Preto máte vy ako užívateľ, resp. užívateľka plnú kontrolu nad používaním
cookies. Prostredníctvom zmeny nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete
prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Už uložené cookies sa môžu kedykoľvek
vymazať. To sa môže uskutočniť tiež automatizovane. Ak sa deaktivujú cookies pre našu

webovú stránku, podľa možnosti nie je možné viac využívať všetky funkcie webovej
stránky v plnom rozsahu.

V. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt
1. Opis a rozsah spracovania údajov
Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý sa môže použiť na
elektronické nadviazanie kontaktu. Ak užívateľ, resp. užívateľka využije túto možnosť,
tak sa údaje zadané v zadávacej maske sprostredkujú na nás a uložia sa. Tieto údaje
sú:
V časovom okamihu odoslania správy sa navyše uložia nasledovné údaje:
(1) IP-adresa užívateľa, resp. užívateľky
(2) Dátum a čas registrácie
Pre spracovanie údajov sa v rámci procesu odosielania vyžiada váš súhlas a odkáže sa
na toto vyhlásenie o ochrane údajov.
Alternatívne je možné nadviazanie kontaktu cez pripravenú e-mailovú adresu. V tomto
prípade sa uložia osobné údaje užívateľa, resp. užívateľky, sprostredkované e-mailom.
V tejto súvislosti sa neuskutoční žiadne postúpenie údajov tretej osobe. Údaje sa použijú
výlučne na spracovanie konverzácie.
2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre spracovanie údajov je pri existencii súhlasu užívateľa, resp.
užívateľky čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.
Právnym základom pre spracovanie údajov, ktoré sa sprostredkujú pri odosielaní e-
mailu, je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak e-mailový kontakt smeruje k ukončeniu zmluvy,
tak právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.
3. Účel spracovania údajov
Samotné spracovanie osobných údajov zo zadávacej masky slúži na spracovanie
nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu cez e-mail je v tom potrebný
oprávnený záujem na spracovaní údajov.
Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania slúžia na zabránenie
zneužitiu kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-
technických systémov.
4. Doba ukladania
Údaje sa vymažú, hneď ako viac nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich získania. Pre
osobné údaje zo zadávacej masky kontaktného formulára a tie, ktoré boli zaslané cez e-
mail, je to prípad vtedy, keď príslušná konverzácia s užívateľom, resp. užívateľkou je
ukončená. Konverzácia je ukončená vtedy, keď podľa okolností sa dá zistiť, že príslušný
stav vecí je konečne objasnený.
Osobné údaje získané navyše počas procesu odosielania sa najneskôr po lehote
siedmich dní vymažú.
5. Možnosť námietky a odstránenia
Užívateľ, resp. užívateľka má kedykoľvek možnosť odvolať súhlas so spracovaním
osobných údajov. Ak užívateľ, resp. užívateľka nadviaže s nami e-mailový kontakt, tak
môže ukladanie osobných údajov kedykoľvek odmietnuť. V takomto prípade konverzácia
nemôže pokračovať.

Pre prípad, že chcete využiť vaše právo na námietku, napíšte nám jednoducho cez e-
mail na info@spiritnutrition.sk.

Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené pri nadviazaní kontaktu, sa v tomto prípade
vymažú.

VI. Webová analýza Google Analytics
Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti
Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa
uložia na Vašom počítači a umožnia analýzu Vášho používania webovej stránky.
Informácie vytvorené cez cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla
prenesú na server Google v Spojených štátoch amerických a tam sa uložia. Na základe
aktivovanej anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke Google však Vašu IP
adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody
o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa
prenáša úplná IP adresa na server Google v Spojených štátoch amerických a tam sa
skráti. Na požiadanie prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google
tieto informácie, aby vyhodnotila Vaše používanie webovej stránky, aby zostavila správy
o aktivitách na webovej stránke a poskytla ďalšie služby prevádzkovateľovi webovej
stránky spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa, ktorú v rámci
Google Analytics sprostredkuje Váš prehliadač, sa nespája s inými údajmi spoločnosti
Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením Vášho prehliadača;
upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nebudete eventuálne vedieť využívať
všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť
zaznamenávaniu údajov vytvorených cez cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie
webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovaniu
týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a inštalujete plugin prehliadača.
Odkaz na Google Optout.
Zaznamenávaniu prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť aj tým, že kliknete
na nasledovný odkaz. Týmto sa aktivuje opt-out-cookie a zabráni budúcemu
zaznamenávaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: deaktivácia Google
Analytics
Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete
na www.google.com/analytics/terms/sk.html. Ďalej upozorňujeme na to, že na tejto
stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp“ na zabezpečenie
anonymizovaného zaznamenávania IP adries (tzv. IP masking).

VII. Práva dotknutej osoby
Ak sa spracúvajú osobné údaje od vás, ste dotknutá osoba v zmysle GDPR a voči
zodpovednému subjektu vám prináležia nasledovné práva:
1. Právo na informáciu
2. Právo na opravu
3. Právo na obmedzenie spracovania

4. Právo na vymazanie
5. Právo na oznámenie
6. Právo na prenositeľnosť údajov
7. Právo na námietku
8. Právo na odvolanie vyhlásenia o súhlase týkajúce sa právnej ochrany údajov
9. Automatizované rozhodnutie v jednotlivom prípade vrátane profilovania
10. Právo na sťažnosť na dozornom úrade

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich
osobných údajov v súvislosti s nariadením GDPR

Pri spracúvaní osobných údajov sa konatelia Steerlop, s.r.o. riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, a
to predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“),
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „nariadenieGDPR)

Časť I Základné informácie

1. Prevádzkovateľ:
Steerlop, s.r.o.
Rybárska 37
949 01 Nitra
IČO: 46980458
DIČ: 2023745273
IČ DPH: SK2023745273

Kontaktná osoba:

Marek Benko

Tel.: 0911088344

e-mail: info@spiritnutrition.sk2. Zodpovedná osoba (Data Protection Officer) :
Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:
e-mailová adresa: standartbppo@gmail.com
písomne na adrese: Jelšavská Teplica 1, 049 16, Gemerské Teplice
s označením „Osoba zodpovedná na OOÚ“ tel. 0902 074 235
3. Poučenie o právach dotknutej osoby:
a. Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade ak tomu tak je,
máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15
GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
b. Právo na opravu osobných údajov
V prípade ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich
opravu alebo doplnenie.
c. Právo na odvolanie súhlasu
V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho
odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho
odvolaním.
d. Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva
však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je
ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR,
najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo
verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
e. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to v iba
z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša organizácia
už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie
uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.
f. Právo na prenosnosť osobných údajov
V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe
súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými
prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli
v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky,
prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné
alebo iné prekážky.
g. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného
záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na
uvedených právnych základoch.
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho
súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte
nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.
h. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na
dozorný orgán:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava
IČO: 36 064 220
tel. č.: +421/2/3231 3220
web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/
4. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:
Jednotlivé práva uvedené v bode 3. si môžete uplatniť poslaním e-mail žiadosti na adresu dpo@zsr.sk
alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám
poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby
predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne
neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný
poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.
Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo
účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.
Časť II Informácie o spracovateľských činnostiach

1. Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle
zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovnej zákonnej povinnosti:
– zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na podanie žiadosti
o poskytnutie informácie. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné vybaviť žiadosť
o poskytnutie informácie.
c. Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb
– meno, priezvisko
– kontaktné údaje
– podpis
– ďalšie údaje, ktoré sú predmetom sprístupnenia informácií
d. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
e. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácií, následne
sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
uchovávané po dobu 5 rokov.
f. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom.
g. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
h. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
2. Zverejňovanie zmlúv a faktúr
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia elektronického archívu zmlúv, súvisiacich
dokumentov a ich zverejňovanie.
b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:
– zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
– nariadenie vlády č. 498/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je slúži na zverejňovanie zmlúv a faktúr.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvný
vzťah.
c. Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvame osobné údaje zmluvných strán (Právnické osoby ako aj Fyzické osoby)
– meno, priezvisko
– adresa
– názov organizácie
– kontaktné údaje
– fakturačné údaje
– zmluvné údaje
– podpis
d. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
e. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných
údajov. Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.
f. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Zmluvy a faktúry môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
– Verejnosť
– Centrálny register zmlúv ( Ak je to za potreby )
g. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
h. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
3. Obstarávanie tovarov a služieb
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom obstarávania tovaru a služieb
b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovných zákonných povinností:
– zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá slúži na obstarávanie tovaru a služieb.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s FO/PO uzatvoriť zmluvný vzťah.
c. Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvame osobné údaje zamestnancov zaradených do výberovej komisie a ostatných
zamestnancov podieľajúcich sa na procese výberového konania:
– meno, priezvisko, titul
– pracovná pozícia / funkcia
– podpis
d. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Kategórie získavaných osobných údajov:
Spracúvame osobné údaje zamestnancov / zástupcov dodávateľov:
– meno, priezvisko, titul
– pracovná pozícia / funkcia
– údaje o vzdelaní a odbornej praxi
– údaje o realizovaných projektoch
– kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
– podpis
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
– zamestnávateľ dotknutej osoby
– dotknutá osoba
e. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu:
verejné obstarávania a verejné súťaže – 5 rokov
nadlimitné súťaže – 10 rokov
Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.
f. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
Spoločnosti zabezpečujúce poradenskú činnosť a podporu pri realizácii obstarávania
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
– Úrad pre verejné obstarávanie
– Protimonopolný úrad
– iný kontrolný orgán
g. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
h. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
4. Riešenie podnetov
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia plnenia úloh v súvislosti s oznamovaním
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti fyzickými osobami, o ktorých sa fyzická osoba
dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré
môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti
alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.
b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovnej zákonnej povinnosti:
– zákon 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia kontaktných údajov,
nebude môcť byť dotknutá osoba vyrozumená o vyriešení zaslaného podnetu.
c. Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvame osobné údaje osoby, ktorá podala podnet
– dátum doručenia podnetu
– titul, meno, priezvisko
– bydlisko
– predmet podnetu
– výsledok preverenia podnetu
– dátum skončenia preverenia podnetu
d. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Kategórie získavaných osobných údajov:
páchateľ alebo iné fyzické osoby, ktoré boli uvedené v podnete
– meno, priezvisko
– ďalšie údaje týkajúce sa osôb uvedených v podnete a relevantné k danému podnetu
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
– osoba, ktorá podala podnet
e. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 5 rokov. Po tejto dobe je zabezpečená likvidácia osobných
údajov.
f. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
Inšpektorát práce, Prokuratúra, Súdy, MS SR
g. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
h. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie
5. Riešenie sťažností
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia činnosti súvisiacich s prijímaním, evidovaním,
prešetrovaním a vybavovaním sťažností fyzických osôb
b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu, a to na zabezpečenie skvalitňovania
služieb poskytovaných našou firmou.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa pri
skvalitňovanie poskytovaných služieb
c. Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb
– dátum doručenia sťažnosti
– titul, meno, priezvisko, bydlisko
– predmet sťažnosti
– výsledok preverenia sťažnosti
– dátum skončenia riešenia sťažnosti
d. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb
e. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 5 rokov. Po tejto dobe je zabezpečená likvidácia osobných
údajov.
f. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom
g. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
h. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie
6. Evidencia návštev a prístupov do priestorov firmy
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom identifikácie fyzickej osoby – návštevy pri jej vstupe do
priestorov a pohybujúcich sa v rámci priestorov firmy
b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa pre
zabezpečenie ochrany majetku ako aj osôb, nachádzajúcich sa v priestoroch firmy
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie oprávneného záujmu
prevádzkovateľa pre zabezpečenie ochrany majetku a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v
priestoroch firmy
c. Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb
– titul, meno a priezvisko návštevníka
– číslo OP návštevníka alebo číslo služobného preukazu
– názov organizácie, z ktorej je návštevník
– meno a priezvisko navštívenej osoby
– čas príchodu a čas odchodu návštevníka
– číslo pridelenej návštevnej karty
d. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb
e. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných
údajov. Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.
f. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
spoločnosti zabezpečujúce chod vrátnic
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
súdy, organy činné v trestnom konaní, policajné zbory
g. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
h. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie
7. Evidencia pracovných úrazov, iných ako pracovných úrazov a chorôb z
povolania
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia evidencie a riešenia pracovných úrazov,
iných ako pracovných úrazov a chorôb z povolania
b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:
– zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
– vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z.z. – vzor záznamu o úraze
– zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení – vzor záznamu pre soc.poisťovňu
– zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
– zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
– nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na pracovisko

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a nevyhnutné na zabezpečenie evidencie a
riešenia pracovných úrazov, iných ako pracovných úrazov a chorôb z povolania.
c. Spracúvané kategórie osobných údajov
poškodení zamestnanci
– meno, priezvisko, titul
– dátum narodenia
– stav
– počet nezaopatrených detí
– funkcia, organizačná jednotka, pracovisko
– št. príslušnosť
– adresa bydliska
– rodné číslo
– vyjadrenie lakára o závažnosti prac. úrazu
– identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia
– denný vymeriavací základ poškodeného zamestnanca
– popis úrazu a spôsobu ako k nemu prišlo
– podpis

poškodení zamestnanci dopravcov iné osoby vykonávajúce činnosti na základe zmluvy/dohody:
– meno, priezvisko, funkcia
– dátum narodenia
– bydlisko
– zamestnávateľ
– pracovné zaradenie

– popis úrazu a spôsobu ako k nemu prišlo
– podpis
svedkovia úrazu:
– meno, priezvisko
Inšpektori ostatné osoby, ktoré sa zúčastnili vyšetrovania a riešenia úrazu, konfrontované osoby
– meno, priezvisko
– funkcia
– dátum narodenia, zamestnávateľ (konfrontované osoby)
– podpis
iné osoby, ktorých pričinením prišlo k úrazu:
– meno, priezvisko
– adresa

d. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

svedkovia úrazu
iné osoby, ktorých pričinením prišlo k úrazu
e. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 5 rokov. Osobné údaje sú uchovávané v súlade
s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach po dobu 5 rokov od
uskutočnenia ubytovania a následne sú zlikvidované.
f. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Iní príjemcovia:
– Sociálna poisťovňa
– Zamestnávatelia
– Inšpektorát práce
– PZS (pracovná zdravotná služba)
– Odborový orgán

g. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
h. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie
8. Majetkovo-právne vysporiadania
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenie majetkovo-právnych vysporiadaní.
b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpno-predajné zmluvy) a aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovných zákonných povinností:
– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
– zákon č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb
– zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. V prípade
neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah.
c. Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb
vlastníci pozemkov / nehnuteľností
– meno, priezvisko
– bydlisko
– dátum narodenia
– rodné číslo (v niektorých prípadoch)
d. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb
e. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných
údajov. Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.
f. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
– spoločnosti zabezpečujúce výkup pozemkov a zastupovanie pri kontakte s tretími stranami.
g. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
h. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie

Košík

0
image/svg+xml

Žiadne produkty v košíku

Pokračovať v nakupovaní